Risico`s en weerstandsvermogen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het risicoprofiel en de afdekking daarvan in het weerstandsvermogen toegelicht, voor zowel de eigen grondexploitaties als de projecten uit het faciliterende.

Risicomanagement actief grondbeleid

De grondexploitaties worden opgesteld op basis een de meest verwachtingen die het meest waarschijnlijk lijken. Als de ramingen op een verlies uitkomen, wordt voor daarvoor geld gereserveerd (in de voorziening negatieve planresultaten). Als gevolg van de verslechteringen in de jaren rond 2010 is een voorziening opgebouwd die per 1 januari 2018 totaal circa € 38,5 miljoen bedraagt.

Aangezien de toekomst onzeker is, kunnen ook de ramingen in de projecten afwijken. Voor een deel wordt hiermee rekening gehouden door een bedrag voor onvoorziene kosten op te nemen in de ramingen. De overige onzekerheden worden meegenomen in het risicoprofiel. Voor deze risico's wordt geld gereserveerd in het weerstandsvermogen van de Gemeente Breda. Dit weerstandsvermogen is als volgt opgebouwd:

De risico's zijn sinds de jaarrekening 2016 verder omlaag gegaan. Een reden hiervoor is dat er de nodige werken zijn aanbesteed. De onzekerheden in de ramingen zijn hierdoor gedaald. Daarnaast is het zo dat door de aantrekkende markt veel afzetgerelateerde risico’s zijn gedaald, en soms zelfs geheel zijn vervallen, omdat grond daadwerkelijk is verkocht.

Risico’s (bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2016

Mutatie

Jaarrekening 2017

Stationskwartier

2.014

-101

1.913

Teteringen

7.341

-1.583

5.759

Rithmeesterpark

2.919

-944

1.975

Overige  grondexploitaties

6.417

-3.723

2.694

subtotaal project risico’s grondexploitaties

18.691

-6.351

12.341

Projectoverstijgende  risico’s

3.520

1.032

4.552

Risico’s panden en gronden

2.405

-105

2.300

TOTAAL

24.616

-5.423

19.193

Risicomanagement faciliterend grondbeleid

De risico’s in het faciliterende grondbeleid hebben een ander karakter dan de risico’s bij actief grondbeleid. De financiële risico’s zijn (over het algemeen) kleiner omdat het grootste risico, het marktrisico, niet bij de gemeente ligt. De grootste risico’s zijn het niet kunnen verhalen van kosten en de claims die kunnen ontstaan bij (beëindiging van) overeenkomsten. In de begroting 2017 is voor de faciliterende projecten  een buffer opgenomen van € 6,5 miljoen. De stijging ten opzicht van het MPG 2016 wordt met name veroorzaakt door een stijging van het risico op planschade claims. Daarnaast moet wel opgemerkt worden dat de risico’s per fase in een project kunnen verschillen.

Toetsing risicoprofiel versus weerstandscapaciteit

In de Begroting 2018 is beschreven dat het gemeentelijke weerstandsvermogen positief is. Dit wil zeggen dat binnen de beschikbare weerstandcapaciteit voldoende middelen beschikbaar zijn om de risico’s van het grondbeleid te dekken. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de positieve grondexploitaties. Wanneer risico’s zich voordoen bij positieve grondexploitaties zal eerst het resultaat omlaag gaan. Pas wanneer het positieve resultaat omslaat naar een negatief resultaat zal een beroep gedaan moeten worden op het weerstandsvermogen. De positieve resultaten vormen zodoende een extra buffer voor de risico’s.