Beleidsdoelstellingen en opgave wonen

Stand van zaken kwalitatieve opgave

Bewoners in Breda verschillen in de manier waarop zij willen wonen. Naast voldoende woningen is ook de samenstelling van de woningvoorraad van belang. Er moeten verschillende woningen zijn voor de verschillende groepen bewoners. De gemeente besteedt extra aandacht aan bewoners die niet of moeilijk op eigen gelegenheid in staat zijn een zelfstandig woonruimte te betrekken. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners met een laag inkomen, studenten, ouderen, statushouders, arbeidsmigranten en mensen die zorg nodig hebben. Samen met andere partners zoals de corporaties zet de gemeente zich in voor de huisvesting van deze groepen bewoners. Jaarlijks maakt de gemeente hierover afspraken met de corporaties en de huurderskoepel.

Vergroten van de goedkope en betaalbare huurvoorraad

Een groot deel van de bewoners met een laag inkomen is aangewezen op een goedkope/betaalbare  huurwoning. Door een aantal ontwikkelingen zoals de huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders) en het zelfstandig blijven wonen van bewoners met een beperking is er extra vraag naar goedkope/betaalbare huurwoningen. Ten opzichte van 2016 hebben meer woningen een lagere streefhuur gekregen, met name ten gunste van het goedkope en betaalbare segment. Daarnaast  wordt  gewerkt aan uitbreiding van de sociale voorraad door nieuwbouw en transformatie (het verbouwen van bestaande gebouwen).
In de Aanvulling op de Woonvisie Breda en de Prestatieafspraken aanvullend op de Alliantie 2015 t/m 2018 (Allonge)  is aangegeven wat de gemeente en de corporaties hiervoor doen.
Binnen de bestaande huurvoorraad wordt door de corporaties het aantal en de beschikbaarheid van goedkope/betaalbare huurwoningen (huurprijs €593/€635) verruimd om zo de slaagkansen te vergroten voor woningzoekenden met een laag inkomen. Er worden maatregelen getroffen voor extra betaalbare huurwoningen op korte termijn met aandacht voor huisvesting van statushouders en mensen met een beperking. Middels Motie1000! heeft de raad het college opdracht gegeven plannen op te starten zodat voor 1 juli 2019 wordt gestart met de bouw van 1.000 betaalbare  huurwoningen. Voor de lange termijn (2016-2025) wordt ingezet om binnen de totale uitbreidingsopgave 20% (1.300 woningen) te bestemmen voor betaalbare sociale huurwoningen,
Sociale huurwoningen Alliantie Breda
Met het oog op passend toewijzen hebben de corporaties in 2015 en 2016 hun huurprijsbeleid naar beneden bijgesteld. Hierdoor kon het aantal verhuringen in de goedkope en betaalbare huurklassen worden vergroot. Het aantal verhuringen in de goedkope/betaalbare huurprijsklasse is gestegen van 1.086 in 2014, naar 1.226 in 2016.

Huisvesting  arbeidsmigranten

Binnen regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2013 is met de Regio West Brabant afgesproken om tot 2020 zo'n 840 nieuwe huisvestingsplaatsen te realiseren en om 840 plaatsen te legaliseren. Arbeidsmigranten vormen geen homogene groep. Er zijn verschillende groepen met een verschillende behoefte aan huisvesting. In dit verband is vooral de duur van het verblijf van belang. De arbeidsmigranten met een langere verblijfsduur (>6 maanden) vinden vooral huisvesting via de reguliere bestaande woningvoorraad van huur en koop. De huisvestingsopgave van seizoenarbeiders is vanwege het tijdelijke karakter vooral geregeld via de werkgever op het eigen terrein (landbouw) of via het uitzendbureau waarvoor zij werken (productie). De gemeente ziet toe op kamerverhuur en streeft naar het vervangen van minder geschikte eenheden. Ten aanzien van de opgave om 840 huisvestingssituaties van arbeidsmigranten te legaliseren heeft de gemeente intensieve controles uitgevoerd (handhavingsacties). De praktijk leert echter dat er nauwelijks illegale woonsituaties aanwezig zijn. De gemeenteraad is hierover in april 2016 op de hoogte gebracht.
(Collectief) particulier opdrachtgeverschap
Bewoners kunnen samen met anderen (collectief) of op eigen gelegenheid (particulier) een woning bouwen. De gemeente biedt ruimte aan zelfbouw en wil in de periode 2014-2020 350 kavels verkopen zoals vastgelegd in de Woonvisie 2013. Door het succes van de uitgifte van kavels is de gemeentelijke bouwgrond voor PO en CPO inmiddels zo goed als uitverkocht. In het onderdeel Programmering Wonen wordt verder ingegaan op de stand van zaken van de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels.

Studentenhuisvesting

Breda is een aantrekkelijke studentenstad. Er wonen circa 7.500 studenten zelfstandig, waaronder ook internationale studenten. We zien toe op de kwaliteit van kamerverhuur en zorgen voor voldoende betaalbare studentenwoningen. De kwantitatieve opgave bedraagt 1.300 wooneenheden, waarbij de uitbreiding zo mogelijk verbreed wordt naar andere doelgroepen zoals jongeren en arbeidsmigranten.

In de periode vanaf 1 januari 2015 zijn circa 850 eenheden specifiek voor studenten toegevoegd. In 2017 vond de oplevering van twee grote woningbouwprojecten om te voorzien in de behoefte aan studentenhuisvesting. Het gaat om de projecten T63 aan de Tramsingel en Study Studio Park Breda aan de Rat Verleghstraat. Inzet is realisatie van de nog lopende projecten (Beverweg en Teteringsedijk) waarmee in de kwantitatieve opgave aan voornamelijk zelfstandige studentenhuisvesting wordt voorzien. De Gemeente Breda is daarnaast terughoudend ten opzichte van nieuwe initiatieven die specifiek bedoeld zijn voor de huisvesting van studenten. De gemeente maakt hierbij een uitzondering voor de tijdelijke huisvestingsopgave voor internationale studenten die hier voor korte tijd verblijven (short stay/ ‘studentenhotel’).
In het vastgestelde Actieplan studentenhuisvesting 2016 is hier verder op ingegaan.

Huisvesting  statushouders

De eerste opvang van vluchtelingen wordt geregeld door het COA en heeft geen gevolgen voor de beschikbaarheid van woningen in Breda. Pas wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen hebben zij recht op een woning (de zogenaamde statushouders). Elke gemeente krijgt ieder half jaar van het Rijk te horen hoeveel statushouders recht hebben op woonruimte binnen de gemeente. In recente jaren is de taakstelling voor Breda sterk gestegen.

De gemeente Breda is er in geslaagd om in 2017 278 statushouders in Breda te huisvesten. Daarmee is de taakstelling ruimschoots gehaald en  is de achterstand volledig ingelopen. De taakstelling voor de eerste  helft van 2018  is 137. In september 2017 is het Koetshuis aangekocht voor de tijdelijke huisvesting van statushouders.

Actieplan  statushouders

Langer zelfstandig wonen van ouderen

Het aantal oudere bewoners neemt toe en ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Het is daarom belangrijk dat de woningen geschikt zijn voor oudere bewoners. Ook de woonomgeving en de voorzieningen in de buurt zijn belangrijk om te kunnen blijven wonen.Breda zet in op het levensloopbestendig maken van wijken. Zodat bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het geschikt maken van de woningen:

  1. Het verbeteren van bestaande woningen
  2. Nieuwbouw van geschikte woningen.

In 2016 is de gebiedscampagne Wonen met Gemak van start gegaan om bewoners bewust te maken en te adviseren over de mogelijkheden om comfortabele en veilig langer zelfstandig te blijven wonen bij het ouder worden. Met een brede aanpak wordt ingezet op alle aspecten die hieraan een positieve bijdrage leveren.
Afwegingskader en gebiedsprofielen
In de aanloop naar de Omgevingsvisie vraagt de Woonopgave aandacht om een goed beeld te hebben van de ontwikkelkansen en de kwalitatieve opgave per gebied binnen de gemeente. Samen met partners zal in 2018 worden gewerkt aan het ontwikkelen van een afwegingskader en gebiedsprofielen voor het beoordelen van het wonen per gebied.