Leisure, toerisme en de hotelmarkt

De gemeente Breda wil meer toeristen naar haar stad toe trekken. Toerisme brengt levendigheid en is goed voor de stedelijke economie. Bovendien draagt het bij aan het imago van een aantrekkelijke stad. De bestedingen van de bezoekers zorgen voor veel banen en een uitgebreid aanbod van voorzieningen.
Zowel de Structuurvisie Breda 2030 als de Visie Binnenstad stellen ten doel dat Breda in de toekomst meer toeristen wil ontvangen die langer verblijven en meer besteden. Het aantal toeristische bezoekers kende een flinke daling van 2008 tot en met 2015. Sinds 2016 is er een voorzichtig herstel en neemt het aantal bezoekers en bezoeken weer langzaam toe.
De gemeente Breda wil meer toeristen naar haar stad toe trekken. Toerisme brengt levendigheid en is goed voor de stedelijke economie. Bovendien draagt het bij aan het imago van een aantrekkelijke stad. De bestedingen van de bezoekers zorgen voor veel banen en een uitgebreid aanbod van voorzieningen.
Zowel de Structuurvisie Breda 2030 als de Visie Binnenstad stellen ten doel dat Breda in de toekomst meer toeristen wil ontvangen die langer verblijven en meer besteden. Het aantal toeristische bezoekers kende een flinke daling van 2008 tot en met 2015. Sinds 2016 is er een voorzichtig herstel en neemt het aantal bezoekers en bezoeken weer langzaam toe.

(Bron:  NBTC NIPO, Toeristisch bezoek aan steden 2008-2016)
Gemeentelijke inspanningen
Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in Breda. De komst het nieuwe station, de herinrichting van de Willemstraat, hotel Nassau, de passantenhavens, de verlichting van de Grote Kerk en de organisatie van verschillende grote evenementen hebben mede geleid tot de titel ‘Beste Binnenstad van Nederland 2017-2019’.
Nu Breda door deze investeringen nog aantrekkelijker is geworden, is het van belang ook de promotie van de stad verder te professionaliseren. Dit is de reden dat op 27 oktober 2017 de citymarketing organisatie Breda is opgericht met als doel de trots van de inwoners te vergroten, meer mensen te  verleiden Breda te bezoeken en het vestigingsklimaat voor studenten, bewoners en bedrijven te versterken. De citymarketing organisatie zal op korte termijn werk maken van de promotiekansen (zoals beste binnenstad en de internationale treinverbinding naar België). Het Verhaal van Breda dat is uitgewerkt in de slogan ‘Breda brengt het samen’ zal door de citymarketing organisatie samen met partijen uit de stad in promotiecampagnes verder vorm en inhoud krijgen en worden uitgedragen langs de dimensies: internationaal, kwaliteit en samen (met elkaar).
Breepark
Eind 2017 is het evenementencomplex Breepark geopend. Dit is een nieuwe pijler onder het toeristisch beleid van Breda. De komst van een volwaardige evenementenhal en een evenemententerrein, ingebed in een decor van een groene “berg” en een nieuwe, uitgestrekte natuurzone, biedt vanaf nu de mogelijkheid om daadwerkelijk uit te groeien tot een evenementenstad. De combinatie van “binnen en buiten” maakt dat deze zone geschikt is voor het huisvesten van evenementen, beurzen en topsportwedstrijden van elke aard en omvang. Met het gereedkomen van Breepark zal Breda zich regionaal en zelfs internationaal profileren als evenementenstad, een podium biedend aan zowel evenementen die gebruik willen maken van de historische context van Breda, als evenementen die ruimte, aanvullende faciliteiten en een landelijke omgeving vragen.
De mogelijke cross-overs met andere leisure aanbieders, zoals een bioscoop (Kinepolis) en een sportwinkel op basis van het Try & Buy concept (Decathlon), maakt Breepark een kraamkamer voor vernieuwende leisureactiviteiten en/of evenementen. Alle partijen zien in de locatie, in de synergetische effecten op locatie, in de reeds aanwezige infrastructuur in Breda en in de brede gemeentelijke ambities aanknopingspunten en kansen om zichzelf, maar ook Breda breder op de leisurekaart te zetten.
Hotelmarkt
18 mei 2017 is de hotelvisie Breda door de gemeenteraad Breda vastgesteld. Uit de visie komst naar voren dat het Bredase hotelaanbod relatief eenzijdig is. Over het geheel biedt Breda een nogal modaal hotelproduct. De vraag naar hotelkamers groeit. De marktruimte tot 2021 is echter niet voldoende om aan alle hotelinitiatieven mee te werken of om alle ruimte te laten benutten die sommige bestemmingsplannen nu bieden voor een hotelontwikkeling. Om de Bredase hotelmarkt concurrerend te houden, ten opzichte van elkaar maar zeker ook ten opzichte van andere steden en regio’s, is enige sturing noodzakelijk. Ondanks dat de marktruimte beperkt is, wordt voorgesteld de markt niet ‘op slot te zetten’. Door tijdelijk overdimensionering toe te staan, zal er sprake blijven van marktwerking wat in een concurrerende markt de kwaliteit van het hotelaanbod ten goede komt.
Het is niet wenselijk de markt helemaal op slot te zetten voor nieuwkomers omdat een concurrerende markt ervoor zorgt dat de kwaliteit van het (huidige) hotelaanbod verbetert. Bijzondere concepten die bijvoorbeeld een eigen niche markt aantrekken kunnen aanvullend en onderscheidend zijn. Omdat nieuwe hotelontwikkelingen aanvullend en onderscheidend moeten zijn, is het van belang ze te toetsen aan de hand van het toetsings-, beoordelingskader.
Voor eventuele nieuwe uitbreidingsplannen van bestaande hotels waarvoor planologische medewerking nodig is geldt ook dat voor bestaande hotels de marktruimte beperkt is en dat mede op basis van een toetsingskader moet worden bekeken hoe waardevol de toevoeging is voor de hotelmarkt.
In tegenstelling tot bestemmingsplannen met onbenutte plancapaciteit voor hotelontwikkeling zullen de bestemmingsplannen die van toepassing zijn op de bestaande hotels en nog ruimte bieden voor uitbreiding niet worden weg bestemd. Reden hiervoor is dat deze uitbreidingsmogelijkheden niet leiden tot een substantiële toevoeging van het kameraanbod.
Om ‘grip’ te kunnen krijgen op nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat planaanbod in evenwicht te brengen met de wenselijke ontwikkeling van de Bredase hotelmarkt. Gezien de uitkomst van de hotelstudie, veel hotelontwikkelingen tegenover beperkte marktruimte, is het van belang de (verborgen) bestemmingsplanruimte en plancapaciteit voor hotels in overeenstemming te brengen met de wenselijke ontwikkelruimte voor hotels in Breda. Dit zorgt er voor dat geen nieuwe ongewenste hotelontwikkelingen plaatsvinden en dat de gemeente meer regie kan houden op het goed benutten van de marktruimte.