Zorg

Scheiden Wonen en Zorg
Vanaf 2013 wordt intramuraal verblijf uit de voormalig Verzorging & Verpleegsector voor de ZorgZwaarte-Doelgroepen 1, 2, 3 en een deel van groep 4 niet meer krachtens de AWBZ vergoed. Daarmee zijn wonen en zorg gescheiden. De consequentie is dat landelijk de financiering van circa 46.000 intramurale plaatsen is komen te vervallen.
Aanleiding om deze maatregel door te voeren was deels gelegen in de trend dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen, maar met name om de uitgaven van de zorg te beteugelen. Mede als gevolg van de vergrijzing zijn de kosten van de zorg dusdanig hard gestegen dat deze op langere termijn niet meer te bekostigen waren.
Sinds 2015 vindt er voor de doelgroep Beschermd Wonen een extramuraliseringslag plaats waarbij wonen en zorg ook voor deze groep wordt gescheiden. Mensen uit deze doelgroep die intramuraal wonen, moeten verhuizen naar een eigen woonplek en actief op zoek gaan naar een goedkope woonplek.
De ontwikkelingen hebben (nog) niet geleid tot de verwachte leegstand in zorgvastgoed. Wel zien we een tendens dat zorgvastgoedeigenaren zoeken naar een meer toekomstbestendige invulling van hun vastgoed waarbij veelal nog wel een invulling voor dezelfde doelgroep gezocht wordt.
Ook wordt er gezocht naar nieuwe woon-zorg concepten waarbij een mix van doelgroepen en functies wordt nagestreefd.
Recentelijk zijn enkele nieuwe woon-zorgvoorzieningen in Breda gerealiseerd (Het Gastenhuis in Teteringen, Martha Flora in Bavel en Het Beemdhuis in Haagse Beemden).
Bredase  zorgaanbieders
Sinds 2015 vindt naast de extramularisering binnen de sector Verzorging & Verpleging (ouderen) ook een uitstroom plaats van mensen uit de sector Beschermd Wonen.
Het Bredase speelveld is complex en de belangen groot, met name in de sector Verzorging & Verpleging. De gemeente zoekt naar manieren om het proces van transformatie in de zorg vanuit het algemeen belang wel te sturen maar wil tegelijkertijd zoveel mogelijk bij de partijen zelf laten.
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat het herschikkingsproces op gang komt. De aanpak van Geschikt Wonen voor Iedereen is hiervoor de beleidsmatige basis. Dit houdt o.a. in:

  • een evenwichtige spreiding ontstaat van de zware zorg (opgave zorgaanbieders);
  • dat er in de zorginfrastructuur voldoende locaties zijn voor algemene voorzieningen zoals dagbesteding en voorzieningen die als uitvalsbasis kunnen dienen voor leveranciers van ambulante zorg;
  • dat de leegstand beperkt blijft; dit is een opgave van zorgaanbieders en gemeente, waarbij met name ook bekeken wordt of het zorgvastgoed voor andere doelgroepen kan worden ingezet;
  • dat er in verband met het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking, voldoende alternatieve woonvormen zijn in de GWI-gebieden. Niet alle woningen zijn geschikt voor oudere bewoners. De corporaties, particuliere eigenaren en marktpartijen hebben een opgave in het verbeteren van de geschiktheid van de woningen. Aan nieuwe woningen worden eisen van geschiktheid gesteld.