Onderwijs

Basis-, voortgezet en speciaal onderwijs

De Gemeente Breda heeft de zorgplicht voor onderwijs. De zorgplicht voor onderwijshuisvesting heeft de gemeente overgedragen, middels doordecentralisatie, aan de schoolbesturen.
Voor het voortgezet onderwijs hebben de gezamenlijke schoolbesturen de coöperatieve vereniging ‘Building Breda’ opgericht in 2008. Building Breda voert de onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs (AVO-scholen) uit. De zorg voor de huisvesting van de VMBO’s is in handen gelegd van het ROC West Brabant.

Building Breda gaat in 2018 de toekomstvisie Building Breda 3.0 voor de periode 2019-2028 formuleren in  overleg met de Gemeente Breda. Daarin worden de nieuwe inhoudelijke uitgangspunten uitgewerkt met een vertaling naar de huisvesting. Een extra ambitie op Duurzaamheid en het verstevigen van het VMBO staan hierin centraal.

Voor het primair en speciaal onderwijs heeft de decentralisatie per 1 januari 2015 plaatsgevonden. De schoolbesturen hebben de coöperatieve vereniging ‘BreedSaam’ hiervoor opgericht. In 2018 wordt de overeenkomst met BreedSaam aangepast in verband met de vorming van Integrale Kindcentra (IKC) door BreedSaam.

Building heeft een groot aantal projecten uitgevoerd afgelopen 10 jaar. Op dit moment lopen er een aantal projecten lopen ten aanzien van renovatie, duurzaamheid, up-to-date brengen van de brandveiligheid en nieuwbouw(uitbreiding). Building Breda heeft de opdracht om tijdelijke huisvesting te vervangen door permanente huisvesting, waaronder :

  • Mencia de Mendoza/Internationale School Breda: Dit betreft de renovatie van een bestaand complex en nieuwbouw van circa 5.000 m².
  • Plaatsing Zonnecentrales

De verwachting is dat het aantal af te stoten panden geen danwel beperkt zal zijn. De ontwikkelingen qua campusvorming en gepersonaliseerd onderwijs kunnen consequenties hebben voor de huisvesting, danwel verplaatsing.
BreedSaam heeft een aantal projecten in gang gezet voor uitbreiding en nieuwbouw:

  • De Wisselaar/IKC Wishof: nieuwbouw;
  • Bavel: Nieuwbouw Spindel en Tourmalijn;
  • Landschappelijke driehoek; Nieuwbouw stedelijk VSO.

Middelbaar en Hoger Onderwijs
Scholen gaan steeds meer ondersteunen en regisseren. Ze ontwikkelen zich van het ‘traditio- nele’ kennisinstituut naar een organisatie voor ontwikkeling. In zo’n concept past niet meer het oude instituut school, zoals we dat nu kennen, maar een ‘schoolconcept’ waarin er sprake is van een flexibele, dynamische en op veel plekken aanwezige leeromgeving. Dit is mogelijk door slim gebruik te maken van diverse maatschappelijke (en ook commerciële) voorzieningen en de mogelijkheden van ICT. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de  eisen die gesteld worden aan de onderwijshuisvesting en het vastgoed wat daarvoor benodigd is.
MBO
De Rooi Pannen

De Rooi Pannen heeft het noordelijke deel van de Seeligkazerne gekocht van het rijksvastgoed- bedrijf. Op deze locatie worden alle opleidingen van De Rooi Pannen in Breda gehuisvest. De bestaande panden van de Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan en aan het Dr. Jan Ingehouszplein (geen eigendom van De Rooi Pannen) worden afgestoten. De onderwijsgebouwen op de Seeligkazerne zullen in december 2018 worden opgeleverd.

ROC West-Brabant
Zo’n 25.000 leerlingen en studenten volgen bij ROC West-Brabant hun opleiding, zo’n 2500 medewerkers zijn daarvoor dagelijks in touw. De scholen van het ROC zijn in West-Brabant georganiseerd in 8 MBO-colleges, 10 VMBO-scholen en 2 VO-scholen. Hiervoor worden ongeveer 40 gebouwen gebruikt. Daarnaast heeft het ROC de huisvestingsverantwoordelijkheid voor een drietal VMBO-locaties in Breda van het SKVOB (Tessenderlandt).
De afgelopen jaren heeft het ROC geïnvesteerd in de verbetering van de huisvesting van het VMBO in Breda op de locaties Meulenspie (Scala), Tuinzigtlaan (Prinsentuin van Cooth), Van Riebeecklaan (Tessenderlandt) en de Frankenthalerstraat (Praktijkschool). Ten behoeve van de zorglocatie De Rotonde is het gebouw aan het Groene Woud uitgebreid en gerenoveerd en is er een plan gemaakt om Christoffel en Kompas te huisvesten in het schoolgebouw aan de Nieuwe Inslag dat nu nog door het Vitalis College wordt gebruikt.
Het Vitalis College zal vanaf schooljaar 2018/2019 gebruik gaan maken van het nieuwe gebouw aan de Biesdonkweg. De sport- en veiligheidsopleidingen van het Vitalis College zullen gebruik blijven maken van een klein deel van de locatie aan de Terheijdenseweg 414. Voor de bakkersopleiding van het Cingel College, die ook op deze locatie is gehuisvest, betekent het dat zij moeten verhuizen naar de locatie Frankenthalerstraat, waar ook het Prinsentuin College is gehuisvest. De vrijkomende posities Baronielaan, Heuvelstraat, Rijnesteinstraat en Vijverstraat (Prinsenbeek) worden door het ROC afgestoten.
Ten behoeve van het technisch beroepsonderwijs in Breda ontwikkelt het ROC de komende jaren een nieuw huisvestingsplan. Daarbij worden plannen gemaakt die anticiperen op de terugloop van het aantal leerlingen in het VMBO in Breda.

HBO/WO

NHTV internationale hogeschool Breda

De NHTV gaat al zijn opleidingen concentreren aan de Mgr. Hopmansstraat. Het klooster aan de Mgr. Hopmanstraat vormt samen met de huidige gebouwen straks een campus. De voorbereidingen zijn in volle gang en de verwachting is dat in september 2019 de campus wordt geopend. De consequentie is dat de locaties Claudius Prinsenlaan 12 (naast het stadskantoor), Archimedesstraat 17 en Sibeliuslaan 13 vrij komen. Over de locatie Archimedesstraat zijn in de ‘Alliantie Breda 2015-2018’ afspraken gemaakt, waarbij gestreefd wordt naar een gedifferentieerd stedelijk milieu waarin de woonfunctie een belangrijke rol zal spelen.
 De Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Op dit moment is het Instituut Defensie Leergangen (IDL), onderdeel van de NLDA, op de Trip van Zoudtlandtkazerne gehuisvest. De Seeligkazerne (Noord) is afgestoten en verkocht aan de Rooi Pannen. Per 1 juni 2018 zal Defensie het terrein definitief verlaten. Seelig Zuid blijft voorlopig in gebruik en zal pas worden afgestoten zodra het nieuwe onderkomen voor de Defensie Paraschool in Eindhoven is gerealiseerd. Defensie bouwt op dit moment twee extra legeringsgebouwen voor hun cursisten. In de nieuwe plannen is door middel van een wijzigingsbevoegdheid ruimte gereserveerd voor een vierde en vijfde legeringsgebouw. De realisatie van de legeringsgebouwen 2 en 3 is voorzien in 2018. Het tweede en derde gebouw voorziet in de huisvesting van 270 medewerkers. Defensie heeft vooralsnog geen concrete plannen voor legeringsgebouw 4 en 5.