Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
In 2017 is de Visie op vastgoed vastgesteld. Door middel van de visie wordt een integraal inzicht geleverd in de wijze waarop de gemeente Breda haar vastgoed inzet om gemeentelijke doelen te verwezenlijken. In de visie zijn de ambities en strategische uitgangspunten met betrekking tot het publiek vastgoed vastgelegd. Deze dienen als kader voor de wijze waarop de gemeente Breda met dit vastgoed om gaat.  Op basis van de visie wordt bepaald welk vastgoed door de gemeente wordt aangehouden en welk vastgoed wordt afgestoten. Dat heeft geresulteerd in de vaststelling van een witte, grijze en zwarte lijst. Op de witte lijst staat het publiek vastgoed dat behoort tot de kernportefeuille en derhalve niet afgestoten zal worden. Op de grijze lijst staat het publiek vastgoed dat zal worden gevolgd op mogelijkheden en wenselijkheid van afstoten. Op de zwarte lijst staat publiek vastgoed dat actief zal worden afgestoten. Op basis van voornoemde visie zijn in de afgelopen periode reeds vele objecten afgestoten. Over de verkoop van enkele panden vinden thans met externe partijen nog onderhandelingen plaats.

Cultuurcluster Klavers Jansen en Electron
Binnen het gebied Klavers Jansen wordt voor het kwadrant met Podium Bloos en het Stokvisgebouw samen met culturele partijen onderzocht of het mogelijk is het lopende cultuurproject tot een rendabele businesscase te laten komen. Dit geldt ook voor pand Electron, waarbinnen een eigen cultureel profiel wordt nagestreefd door beeldbepalende makers uit de culturele en creatieve sector. Het doel is om de culturele functies te bestendigen, naar een permanente waarde in het gebied en in flexibele, duurzame gebouwen. De inzet van diezelfde culturele en creatieve sector kan bijdragen aan innovatie op het gebied van duurzaamheid en de beleving van ambities op dat gebied in het Havenkwartier.
Er wordt een ontwikkelperiode van 5 jaar aangehouden om de cultuurprojecten te laten ontplooien. Dat sluit aan bij de doorontwikkeling van ambities voor de nieuwe landelijke cultuurplanperiode 2021-2024 waarin Breda een landelijke productiefunctie voor podiumkunsten en beeldcultuur beoogd

Cultuurpanden (Boschstraat en Parade)
Per 1 januari 2017 zijn MOTI en Breda’s Museum samen gevoegd tot Stedelijk Museum Breda welke gehuisvest is in het pand aan de Boschstraat. Het pand aan de Boschstraat is verbouwd tbv de bedrijfsvoering van het nieuwe museum en tbv de verduurzaming van het pand. In juni 2017 heeft het Stedelijk Museum Breda haar feestelijke opening gehad.
Het pand aan de Parade is in 2017 gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van het Stedelijk Museum Breda gedurende de verbouwing van het pand aan de Boschstraat. Daarnaast was het museum depot daar nog gehuisvest. Er heeft in 2017 een verkooptender plaats gevonden en het pand aan de Parade is eind 2017 gegund en verkocht aan projectontwikkelaar Synchroon.

Cultuurpanden (kunstenaars c.a.)
Vanuit Vastgoedontwikkeling/Cultuur is een onderzoek gestart naar de toekomst van de panden Electron en het gebied Klavers Jansen. De relatie van de gemeente met Cultureel Locatie Beheer in Breda CLIB als beheerder van panden wordt hierbij betrokken. Dit kan directe gevolgen hebben voor de cultuurpanden die in eigendom zijn van Vastgoedbeheer en zijn verhuurd aan CLIB. Voornoemd onderzoek loopt momenteel nog en de uitkomsten daarvan moeten worden afgewacht alvorens conclusies kunnen worden getrokken.

Accommodaties Wijkzaken (beheerdergebouwen speeltuinen, Asterd Plas en Galderse Meren)
Hier spelen geen ontwikkelingen. Volgens Uitvoeringsprogramma 2017-2022 Team Breda wordt dit voor de komende 5 jaar voortgezet.

Gemeentelijke sportaccommodaties
In 2017 is door de raad de Visie Breda Sportstad vastgesteld. Daarin is aangegeven dat sportaccommodaties belangrijk zijn om beleidsdoelen te realiseren. In de Structuurvisie worden de sportaccommodaties zelfs ‘onmisbare schakels’ genoemd. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat de mate van gebruik van de sportaccommodaties hoog is. Daaraan is de conclusie gekoppeld dat de basis op orde is. Een recent uitgevoerd capaciteitsonderzoek met doorkijk naar 2030 laat echter zien dat er per tak van sport verschillen bestaan: in sommige sporten is sprake van een overcapaciteit terwijl andere sporten een tekort aan sportvoorzieningen hebben.

Buitensport
De gemeente stelt zich met betrekking tot aanleg van nieuwe buitensportvoorzieningen op als facilitator en biedt verenigingen die willen investeren in de aanleg van nieuwe voorzieningen door middel van een investeringsregeling in combinatie met een garantieregeling de mogelijkheid die voorzieningen daadwerkelijk te realiseren. Gelet op geconstateerde capaciteitstekorten in bepaalde sporten zoals voetbal en hockey dient er rekening mee te worden gehouden dat verenigingen in de komende jaren met de gemeente in gesprek zullen gaan om de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding nader te beoordelen en daarbij een beroep zullen gaan doen op de investeringsregeling

Binnensport
In het najaar 2017 is een rapportage Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport Breda verschenen. Dit rapport is door Synarchis tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente en de lokale sportverenigingen. De rapportage biedt inzicht in de beschikbare indoorsportcapaciteit in Breda en de nu en in de toekomst benodigde capaciteit. Op basis van dit rapport zal een nadere beschouwing plaatsvinden op de bestaande gemeentelijke indoorsportaccommodaties en de noodzaak deze in de toekomst te behouden. Vooruitlopend op de nadere beschouwing kan reeds worden geconcludeerd dat de beschikbare indoorsportcapaciteit achter blijft bij de huidige en toekomstige behoeften. Ook is in diverse accommodaties een kwalitatieve aanpassing noodzakelijk om deze accommodaties te laten voldoen aan de sporttechnische eisen.
Eind 2017 heeft de gemeente samen met het ROC West-Brabant een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een zogenaamd Talentencentrum. Thans vindt de verdere uitwerking van dit plan plaats. Ambitie is het Talentencentrum medio 2021 in gebruik te kunnen nemen. Omdat het Talentencentrum de functie van het huidige gemeentelijk Sportcentrum aan de Topaasstraat overneemt zal onderzocht moeten worden welke functie van het Gemeentelijk Sportcentrum in de toekomst kan krijgen, rekening houdend met het feit dat het gebouw de status van Rijksmonument heeft.
Recent heeft zich in Princenhage een nieuw initiatief aangediend. Enkele binnensportverenigingen hebben de krachten gebundeld en hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van ontwikkeling van een nieuwe indoorsportvoorziening in Princenhage. Aanleiding daartoe zijn de ruimtelijke en kwalitatieve beperkingen die de huidige en enigszins gedateerde sporthal Doelen oplevert en het feit dat de sporthal Doelen daardoor niet aansluit bij de ambities van de betreffende spotverenigingen.

Wijkcentra
Het aantal gemeentelijke wijkcentra is in de afgelopen jaren als gevolg van noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen fors afgenomen. De voorgenomen sluiting van buurthuis Geeren Noord is eind 2016 alsnog teruggedraaid. De gemeente Breda is thans nog eigenaar van 12 wijkcentra. Voor wijkcentrum ‘t Kraaienest wordt in het eerste kwartaal van 2018 een onderzoek naar de mogelijkheid van overname van het eigendom door een stichting afgerond en zal het gemeentelijk wijkcentrum ophouden te bestaan. De overige gemeentelijke wijkcentra blijven gehandhaafd en de gemeente zet nadrukkelijk in op de ondersteuning van de stichtingsbesturen van de gemeentelijke wijkcentra met als doel het gebruik van deze accommodaties zo optimaal mogelijk te houden/krijgen en de exploitatie van deze wijkcentra sluitend te houden.  

MFA’s
De gemeente Breda heeft de vijf MFA`s in beheer (De Mandt,   De Stee, Huis van de Heuvel, Olympia, Noorderlicht)
In enkele MFA`s hebben het afgelopen jaar mutaties plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is er in enkele panden sprake van beperkte leegstand. Ook in 2018 worden nog een mutaties voorzien. De belangrijkste wijzigingen worden verwacht in de wijkcentra ruimten van Huis van de Heuvel en Noorderlicht. In Noorderlicht is de pilot met Buurthuis van de Toekomst beëindigd en in Huis van de Heuvel wordt samen met De Vlieren onderzocht hoe de exploitatie verbeterd kan worden. Mogelijk leidt dit tot een aanpassing in het ruimtegebruik door De Vlieren.

Accommodaties Uitvoering (districtsposten)
De afdeling Uitvoering gaat haar organisatie wijzigen qua samenstelling. De grootte van de teams en het aantal teams gaan daarbij wijzigen. Door deze ontwikkeling is er vraag naar andere huisvesting dan de huidige vier districtsposten.
Momenteel wordt bekeken of er één centrale districtspost nabij het centrum van de gemeente Breda gerealiseerd kan worden. Een interessante locatie is het 3M terrein aan de Markkade. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt en zal worden meegenomen in de huisvestingsplannen van de gemeente Breda. Naast de afdeling Uitvoering onderzoekt ook Afvalservice Breda haar huidige en toekomstige huisvestingssituatie. Afweging daarbij is of vanuit het belang van bedrijfsvoering gekozen wordt voor 1 centrale locatie. Uitwisseling van locaties danwel een combinatie van activiteiten wordt in de huidige fase van de onderzoeken nog niet uitgesloten.   

Objectgroep verkoop
De visie op gemeentelijk vastgoed is op 2 februari 2017 vastgesteld. Hiermee werd onder andere vastgesteld dat vastgoed dat geen beleidsdoel dient en niet ten behoeve van een toekomstige ontwikkeling aangehouden dient te worden, kan worden afgestoten. De lijst met af te stoten vastgoed is medio 2017 vastgesteld door het college. Van deze lijst zijn inmiddels twee panden succesvol verkocht. De verkoop van de overige panden is in voorbereiding. In maart/april van dit jaar wordt gestart met de verkoop bij inschrijving van een 5-tal panden in verhuurde staat.

Objectgroep Marktconform
Deze portefeuille bestaat uit vastgoed dat voor een aantal jaren aan met name commerciële partijen is verhuurd. Een 5-tal panden hiervan wordt dit jaar in verhuurde staat verkocht, zoals hierboven vermeld staat.