Erfgoed

De Structuurvisie Breda 2030 gaat uit van de compacte stad. Dit betekent in een toenemende mate dat de transitie samenkomt met het erfgoed van de stad. Erfgoed moet in brede zin opgevat worden; enerzijds de beschermde monumenten en stadsgezichten, anderzijds de cultuurhistorisch interessante wijken, landschappen en gebouwen. Renovatie/herbestemming wordt vaker toegepast dan sloop/nieuwbouw.
Kwetsbare categorieën erfgoed zijn het religieuze erfgoed, het industriële erfgoed en het agrarische erfgoed. Het betreffen minder makkelijk rendabel te maken objecten en complexen, die tegelijk het aangezicht van Breda bepalen. De herbestemming van het brouwhuis aan de Ceresstraat is in 2017 afgerond. In 2017 is overeenstemming bereikt met de koper van het Backer en Rueb terrein over het behoud van de waardevolle gebouwen. Grote opgaven, zoals de Koepel, de Klokkenberg en diverse kloosters zijn in beeld. Door bedrijfsbeëindiging door een fors aantal agrariërs is er ook daar sprake van een herbestemmingsvraagstuk voor met name de monumentale bedrijfsbebouwing op agrarische complexen.
Het monumentenbestand in Breda bestaat uit een bovengemiddeld aandeel woonhuismonumenten (circa 80%). Deze categorie monumenten is veelal in een goede staat en kent een zeer lage leegstand (circa 50% lager dan woonhuizen in het algemeen).